Algemene voorwaarden Limmer Lodge.

 

 

Hoofdactiviteit: Logies/ overnachtingen

 

1. Annulering volgens uniforme voorwaarden horeca (UVH)

 

Annulering: De in schriftelijke vorm door de gast aan Limmer Lodge gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen logies geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Limmer Lodge aan de gast gedane mededeling dat een of meer overeengekomen logies geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

 

 

Individuen

 

Wanneer een reservering voor logies accommodatie, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor één of meer individuen geldt voor annulering van die reservering het navolgende

 

a. Bij annulering meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum is de klant niet gehouden enig bedrag aan Limmer Lodge te betalen.

 

b. Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant gehouden 25% van de reserveringswaarde (inclusief eventuele gereserveerde zaken als ontbijt, diner, parkeer en schoonmaakservice) aan Limmer Lodge te betalen.

 

c. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 40% van de reserveringswaarde (inclusief eventuele gereserveerde zaken als ontbijt, diner, parkeer en schoonmaakservice) aan Limmer Lodge te betalen.

 

d. Bij annulering meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde (inclusief eventuele gereserveerde zaken als ontbijt, diner, parkeer en schoonmaakservice) aan Limmer Lodge te betalen.

 

e.  Bij overige annuleringen is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde (inclusief eventuele gereserveerde zaken als ontbijt, diner, parkeer en schoonmaakservice) aan Limmer Lodge te betalen.

 

 

2. No show

 

In geval van no show is de gast 100% van de reserveringswaarde verschuldigd aan Limmer Lodge (inclusief bijgeboekte services, besteld door ons bij leveranciers, zoals ontbijtservices, dinerreservering, parkeervouchers en schoonmaakservices.)

 

 

3. Verplichtingen Limmer Lodge en de gasten van Limmer Lodge

 

Limmer Lodge is gehouden aan de gast gedurende de overeengekomen periode accommodatie ter beschikking te stellen van de binnen zijn Bed and Breakfast gebruikelijke kwaliteit, zulks met inachtneming van het bepaalde in het derde lid van de uniforme voorwaarden horeca (UHV).

 

Limmer Lodge is tevens gehouden de daarbij behorende, in zijn logie-accommodatie gebruikelijke diensten te kunnen verlenen en de aldaar gebruikelijke faciliteiten te kunnen verschaffen.

 

De accommodatie dient ter beschikking van de gast te zijn vanaf 15.00 uur op de dag van aankomst tot 11.00 uur op de dag van vertrek. Limmer Lodge dient op een duidelijk waarneembare plaats de huisregels voor de gast ter kennisneming op te hangen dan wel aan te brengen dan wel neer te leggen, of de huisregels in geschrift aan de gast ter hand te stellen.

De gast is gehouden de huisregels na te leven.

 

Limmer Lodge is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van diensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huisregels bij herhaling overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in de Bed and Breakfast en/of de normale exploitatie daarvan kan worden of wordt verstoord. De gast dient alsdan op eerste verzoek de bed and Breakfast te verlaten.

 

Limmer Lodge mag zijn onderhavige bevoegdheid slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de gast begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van Limmer Lodge voldoende aanleiding geven. Tenzij anders is overeengekomen is Limmer Lodge gerechtigd om de reservering als vervallen te beschouwen wanneer de gast zich niet op de eerste gereserveerde dag om 18.00 uur bij hem heeft gemeld, tenzij anders overeengekomen.

 

Limmer Lodge is gerechtigd om van de gast te verlangen dat deze genoegen neemt met andere accommodatie dan volgens de reserveringsbevestiging ter beschikking gesteld zou moeten worden, behoudens indien een dergelijke wens als evident onbillijk en voor de gast als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De gast heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere horecaovereenkomsten.

 

De gast heeft, indien het Limmer Lodge zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande andere accommodatie ter beschikking te stellen dan volgens de overeenstemming ter beschikking gesteld zou moeten worden, recht op het bedrag van die besparing.

 

 

4. Aansprakelijkheid

 

Limmer Lodge is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Limmer Lodge. Limmer Lodge is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van goederen en mitsdien kan zij niet gehouden worden tot betaling van enige vergoeding in verband daarmee. Het vorenstaande is ook van toepassing voor zover het betreft in bewaring gegeven goederen of goederen die zich in andere goederen van de gast al dan niet in bewaring gegeven bevinden.

 

De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Limmer Lodge en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming), waaronder in ieder geval overtreding van de huisregels is begrepen, en/of onrechtmatige daad, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

 

 

5. Diefstal

 

Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan.

 

 

6. Huisregels

 

Inchecken vanaf 15:00 uur op afspraak;

Ramen en deuren afsluiten voor vertrek;

Thermostaat laag;

Laat de ruimte zo achter zoals u hem aantrof;

Bij gebreken of zaken die stuk zijn of zijn gegaan, gelieve de eigenaren te informeren;

Uitchecken tot 11: 00 uur;

Huisdieren niet op het meubilair of zonder toezicht in de accommodatie achter laten.